Hành vi người tiêu dùng đối với hàng điện máy Trung Quốc

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 64-70
Tóm tắt: Trước sự bành trướng của hàng điện máy Trung Quốc và tình trạng suy thoái của nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã làm cho các doanh nghiệp sản xuất hàng điện máy trong nước gặp nhiều khó khăn. Việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với hàng điện máy Trung Quốc sẽ góp phần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hàng điện máy Trung Quốc và từ đó gợi mở được các giải pháp đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Bài nghiên cứu này ứng dụng mô hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) và sử dụng các công cụ phân tích Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hàng điện máy Trung Quốc. Kết quả cho thấy mối tương quan giữa ý định mua và hành vi mua hàng điện máy Trung Quốc yếu. Mặc dù ý định không muốn mua nhưng hành vi lại vẫn mua. Yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi là giá cả và mẫu mã sản phẩm.
Từ khóa: EFA, Hành vi dự định, Người tiêu dùng, TPB, Trung Quốc
Tra cứu bài báo