Kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 50-55
Tóm tắt: Chúng ta đang tiến hành tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh với hiệu quả thấp, thất thoát lớn nguồn vốn là do sự yếu kém của kiểm soát nội bộ. Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước là một nội dung quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế với nhiều nội dung cần triển khai, song, có thể nói rằng, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước sẽ không đạt được những mục tiêu đề ra nếu không tổ chức thành công công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp này. Phần đầu bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về kiểm soát nội bộ. Phần tiếp theo bài báo phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Phần cuối bài báo đề xuất những giải pháp nhằm góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước.
Từ khóa: Kiểm soát, kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp nhà nước
Tra cứu bài báo