Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở rộng diện tích đất phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp: Nghiên cứu tình huống trên địa bàn Hải Phòng

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 44-50
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả để so sánh đánh giá của 3 loại hình doanh nghiệp dựa trên hình thức chủ sở hữu vốn khác nhau về các đánh giá của họ đối với các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở rộng diện tích đất phục vụ kinh doanh của những doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Những kết luận rút ra từ nhận định của những đối tượng được điều tra là căn cứ để tác giả đưa ra những khuyến nghị đối với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp mở rộng diện tích cho sản xuất trong giai đoạn tới.
Từ khóa: diện tích đất phục vụ kinh doanh, doanh nghiệp Hải Phòng
Tra cứu bài báo