Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 70-74
Tóm tắt: Bài báo này đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm vốn chủ sở hữu đến hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2011. Mẫu nghiên cứu bao gồm 30 công ty được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách các công ty niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối tương quan có nghĩa giữa đặc điểm vốn chủ sở hữu đến hoạt động công bố thông tin: khi có tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài càng lớn thì mức độ công bố thông tin càng cao, trong khi đó tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn, tỷ trọng vốn của các cổ đông nội bộ càng cao thì có tác động ngược lại.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn chủ sở hữu, công bố thông tin
Tra cứu bài báo