Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào ngành dệt- may, giày da ở Việt Nam: Thực trạng và triển vọng

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 24-28
Tóm tắt: Mục tiêu chính của bài viết là đánh giá xu hướng FDI của các DN ngành dệt may - giày da của Hàn Quốc vào Việt Nam trong những năm gần đây. Những kết quả nghiên cứu cho thấy rằng; từ năm 1992 đến nay, quy mô vốn đầu tư vào Việt Nam của DN ngành dệt may - giày da cũng đang có xu hướng tăng mạnh; mục đích đầu tư chủ yếu là tận dụng được lao động giá rẻ nhưng trong thời gian gầy đây trong khi thị trường Việt Nam đang mở rộng, không ít DN ngành dệt may - giày da đầu tư vào Việt Nam không chỉ để xúc tiến xuất khẩu mà còn thâm nhập vào thị trường Việt Nam; phần lớn DN ngành dệt may - giày da là các DN vừa và nhỏ, có số lượng lao động và quy mô vốn đầu tư không lớn; hình thức FDI phổ biến nhất của các DN ngành ngành dệt may - giày da là hình thức DN 100% vốn đầu tư nước ngoài. Từ kết quả phân tích thực trạng FDI của các DN ngành dệt may - giày da của Hàn Quốc, bài viết sẽ góp phần nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng cao của FDI.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, DN FDI Hàn Quốc, Ngành dệt may - giày da.
Tra cứu bài báo