Hoàn thiện chương trình môn học tin học ứng dụng tại Đại học Kinh tế quốc dân đáp ứng nhu cầu xã hội

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 134-139
Tóm tắt: Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, môn Tin học ứng dụng đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khóa 32 của các ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Cùng với sự phát triển rất nhanh chóng của CNTT và các ứng dụng của Tin học trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nội dung môn học cần được thay đổi, cập nhật cho phù hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày tổng quát kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở[1] về việc hoàn thiện chương trình môn học Tin học ứng dụng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
Từ khóa: Tin học ứng dụng; chuẩn đầu ra về tin học; bảng tính điện tử; quản lý dự án; quản trị cơ sở dữ liệu.
Tra cứu bài báo