Hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007- 2011: Hiện trạng và một số giải pháp

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 16-23
Tóm tắt: Với định hướng đến năm 2015 Bắc Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, thì phát triển các khu công nghiệp được xem là một bước đi quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về thu hút vốn như hiện nay, để có được nguồn vốn cần thiết cho sự phát triển kinh tế nói chung và các KCN nói riêng, Bắc Ninh cần phải có một chiến lược xúc tiến đầu tư cụ thể và hiệu quả. Nhận thức được vấn đề đó, trong thời gian qua Bắc Ninh đã không ngừng quan tâm và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, chủ động xây dựng và phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Mặc dù hoạt động xúc tiến đầu tư của Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn tồn tại một số hạn chế như: công tác qui hoạch để kêu gọi vốn còn nhiều bất cập, chiến lược xúc tiến đầu tư được xây dựng còn chung chung, các công cụ xúc tiến đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, ngân sách cho hoạt động xúc tiến còn thiếu…Trên cơ sở phân tích các hạn chế và nguyên nhân tồn tại, bài viết đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN Bắc Ninh.
Từ khóa: Xúc tiến đầu tư, Khu công nghiệp, đầu tư, Bắc Ninh
Tra cứu bài báo