Một số phương pháp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 100-106
Tóm tắt: An toàn thực phẩm là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Nhà nước ta từ lâu đã đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế-xã hội, ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), qua kiểm tra mới đây tại hơn 6.890 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại 40 tỉnh, thành phố đã phát hiện có hơn 28% số cơ sở vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm1. Để khắc phục tình trạng trên, các ngành chức năng cần tăng cường việc quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt cần có trọng tâm, trọng điểm. Bài viết này đề cập tới một số vấn đề như: thực trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và thực trạng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ở Việt Nam trong thời gian qua; các cách tiếp cận về quản lý chất lượng chủ yếu trên thế giới; và quá trình ứng dụng HACCP (Chương trình phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) vào ngành thủy sản Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản
Tra cứu bài báo