Những yếu tố đặc thù tác động đến xây dựng quan hệ liên kết/hợp tác viện trường ở Việt Nam

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 129-133
Tóm tắt: Liên kết viện - trường là một xu thế tất yếu trong việc gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất kinh doanh, cho phép tận dụng tối đa các dạng nguồn lực của cả viện, trường để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, việc xây dựng và duy trì hoạt động liên kết viện - trường cũng chịu tác động của rất nhiều yếu tố. Bài viết này nghiên cứu và chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, duy trì hoạt động bền vững của quan hệ liên kết viện - trường ở Việt Nam, có thể coi đó là những bài học trong thiết lập quan hệ liên kết viện - trường bền vững và hiệu quả.
Từ khóa: Liên kết, hợp tác, quan hệ viện - trường
Tra cứu bài báo