Nội dung và các rủi ro chủ yếu của chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 91-99
Tóm tắt: Chu trình doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gồm các nghiệp vụ kế toán ghi nhận những giao dịch kinh doanh phát sinh liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thanh toán công nợ của các khách hàng. Chuỗi hoạt động chủ yếu của chu trình doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao gồm: (1) nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng,(2) xuất kho giao hàng, (3) lập hóa đơn bán hàng, và (4) theo dõi nợ và thu tiền của khách hàng. Trong từng hoạt động này, các doanh nghiệp khó có thể tránh được các rủi ro. Do vậy, nội dung chủ yếu của bài viết này là phân tích các hoạt động đó cũng như nhận định, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong mỗi hoạt động chính của chu trình doanh thu và từ đó thiết kế ra một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả trong quy trình thủ tục xử lý thông tin trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường tính kiểm soát chặt chẽ chu trình doanh thu.
Từ khóa: Chu trình doanh thu, đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn, thu tiền, rủi ro
Tra cứu bài báo