Thu hút đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 29-36
Tóm tắt: Từ khi Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995), đặc biệt sau khi Việt Nam - Hoa Kỳ ký hiệp định thương mại song phương (BTA) năm 2000 và có hiệu lực năm 2001, Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ (FDI của Hoa Kỳ) vào Việt Nam ngày càng tăng. FDI của Hoa Kỳ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng xuất khẩu, bổ sung nguồn vốn đầu tư, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam…Tuy nhiên, lượng FDI của Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam còn thấp so với tiềm năng, việc chuyển giao công nghệ còn nhiều hạn chế,... Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút FDI, khắc phục yếu kém về kết cấu hạ tầng và trở ngại về thủ tục hành chính, cải tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT), chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát huy các hiệp định đã ký, thúc đẩy các hiệp định đang đàm phán và chủ động liên kết với đối tác Hoa Kỳ để giải quyết khó khăn trong hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam, sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, gắn lợi ích của Hoa Kỳ vào Việt Nam, không chỉ vì lợi ích kinh tế.
Từ khóa: FDI của Hoa Kỳ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xúc tiến đầu tư, nhà đầu tư Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Tra cứu bài báo