Triển vọng phát triển dịch vụ bao thanh toán ở Việt Nam

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 117-128
Tóm tắt: Trên thế giới, dịch vụ bao thanh toán được đánh giá là rất cần thiết đối với các nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịch vụ bao thanh toán đã phát triển mạnh ở các nước có nền kinh tế phát triển từ giữa thế kỷ XX, đặc biệt là ở các nước công nghiệp hoá cao như Anh, Pháp, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha.... Ở một số nước Châu Á, dịch vụ bao thanh toán cũng đã phát triển khá ấn tượng trong khi ở Châu Mỹ La tinh, các định chế tài chính vẫn đang tiếp tục tham gia vào lĩnh vực này. Tại Châu Á, nhiều quốc gia đã tham gia cung ứng dịch vụ bao thanh toán, trong đó Nhật Bản, Trung Quốc được coi là những thị trường có doanh số bao thanh toán lớn nhất khu vực. Ở Việt Nam, dịch vụ bao thanh toán mới được triển khai từ sau năm 2004. Tuy hiện nay, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng trong tương lai, bao thanh toán sẽ là dịch vụ rất có triển vọng phát triển ở Việt Nam. Từ thực trạng cung cấp và nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán ở Việt Nam cũng như các điều kiện nội tại trong nền kinh tế cho phép chúng ta kỳ vọng vào sự phát triển của loại hình dịch vụ này ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Dịch vụ bao thanh toán, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị bao thanh toán, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo