Ứng dụng mô hình chỉ số Z để đo lường nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết tại Việt Nam

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 51-59
Tóm tắt: Thủy sản được coi là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhận được nhiều sự quan tâm và ưu đãi của Nhà nước. Các doanh nghiệp trong ngành khá năng động và tiếp cận nhanh với kỹ thuật nuôi trồng, chế biến thủy sản mới. Tuy nhiên hiện nay, quá trình hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản đang gặp nhiều bất cập như khó khăn về nguyên liệu, tiếp cận vốn, tỷ lệ lạm phát và chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng cao làm gia tăng nguy cơ phá sản. Trước thực trạng trên, bài viết ứng dụng mô hình chỉ số Z nhằm đo lường nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Từ khóa: Doanh nghiệp thủy sản, Mô hình chỉ số Z, Nguy cơ phá sản.
Tra cứu bài báo