Di dời các trường đại học trên địa bàn Hà Nội: Thực trạng và vấn đề phối hợp trong quản lý nhà nước

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 61-66
Tóm tắt: Di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội thành đang là vấn đề có tính thời sự hiện nay. Theo chủ trương của Nhà nước ta trong năm 2011, địa bàn Hà Nội có 12 trường đại học phải di dời ra khỏi nội thành. Tuy nhiên, đến nay chủ trương này chưa được thực hiện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong đó có công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với việc di dời. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực trạng đất đai và cơ sở vật chất của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số ý kiến để phối hợp trong quản lý nhà nước nhằm thực hiện chủ trương di dời các trường đại học của Nhà nước.
Từ khóa: Di dời trường đại học; phối hợp trong quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo