Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến người sử dụng lao động

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 67-72
Tóm tắt: Trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục đại học được xác định cụ thể: “Mở rộng hợp lý qui mô giáo dục đại học, làm chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả đào tạo“. Mục tiêu của giáo dục đại học là cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo ở trình độ nhất định cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với cách tiếp cận này, chất lượng đào tạo có thể được đánh giá qua năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của người được đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Trên tinh thần đó, việc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc đánh giá chất lượng đào tạo đại học qua ý kiến đánh giá người sử dụng lao động về những lao động có trình độ đại học hiện đang làm việc trong các tổ chức như là một phương pháp tiếp cận hiệu quả trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Bài viết này tập trung nghiên cứu khái niệm và xây dựng chỉ số đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến người sử dụng lao động.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo, tiêu chí đánh giá, chỉ số đánh giá, mức độ đáp ứng, sinh viên tốt nghiệp đại học, sử dụng lao động, người sử dụng lao động
Tra cứu bài báo