Mười sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam năm 2012

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 3-10
Tóm tắt: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII (11/2011) đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 với mục tiêu tổng quát là “Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân”. Năm 2012, kinh tế Việt Nam phải đương đầu với muôn vàn khó khăn ở trong nước và ngoài nước. Tình trạng yếu kém vốn có của nền kinh tế trong nước cộng hưởng với những biến động bất lợi của kinh tế thế giới đã tác động mạnh tới kinh tế đất nước. Trong bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2012, những mảng mầu sáng thể hiện kết quả tích cực trong việc khắc phục khó khăn trở ngại dường như bị lấn lướt bởi những mảng mầu tối thể hiện thực trạng không mấy lạc quan về tình hình kinh tế và ảnh hưởng của nó đến đời sống người lao động. Trên cơ sở theo dõi diễn tiến kinh tế trong năm, chúng tôi lựa chon 10 sự kiện kinh tế được coi là nổi bật của Việt Nam năm 2012. Do chưa có số liệu báo cáo chính thức của cả năm, một số sự kiện được minh hoạ bằng số liệu dự báo kết quả năm 2012. Điều này không làm ảnh hưởng đến tính chất của mỗi sự kiện được lựa chọn.
Từ khóa: Tăng trưởng; Lạm phát; Nhập siêu; Hàng tồn kho; Nợ xấu ngân hàng; Môi trường kinh doanh; Thị trường vàng; Luật Đất đai; Tham nhũng
Tra cứu bài báo