Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012, xu hướng năm 2013

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 17-23
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sơ lược lý thuyết về tái cấu trúc ngân hàng, đánh giá tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong năm 2012 và dự đoán xu hướng của tiến trình này trong năm 2013. Trong năm 2012 hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại diễn ra ngày càng phổ biến, thanh khoản tạm thời ổn định nhưng vấn đề quản trị và nợ xấu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong năm 2013, hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, nợ xấu sẽ giảm, vấn đề thanh khoản và quản trị ngân hàng sẽ được chú trọng hơn. Bài viết cũng nhấn mạnh đến vấn đề nảy sinh cần phải giải quyết đó là vấn đề minh bạch thông tin trong tái cấu trúc ngân hàng.
Từ khóa: tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, nợ xấu, thanh khoản, quản trị ngân hàng
Tra cứu bài báo