Định hướng và giải pháp cải thiện môi trường thu hút FDI vào các tỉnh miền núi- trung du phía Bắc

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 54-60
Tóm tắt: Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án có vốn FDI đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ cấu dự án đầu tư theo vùng thay đổi rất chậm. Phần lớn các dự án FDI tập trung ở các vùng miền có điều kiện thuận lợi, các trung tâm kinh tế và các thành phố lớn, các khu vực còn lại, đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa rất khó khăn thu hút FDI. Cụ thể là, các tỉnh miền núi –trung du phía Bắc1 thu hút không đáng kể số dự án và vốn FDI. Tính đến 31 tháng 12 năm 2011, các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc là một trong hai khu vực có kết quả thu hút FDI thấp nhất trong cả nước cả về số dự án và vốn đầu tư (cao hơn khu vực Tây Nguyên). Cụ thể là, các tỉnh trong khu vực mới thu được 345 dự án FDI với số vốn 2.856,5 triệu USD, trong khi đó các con số tương ứng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long: 678 dự án và 10.257,5 triệu USD; duyên hải miền trung: 809 dự án và 41.458 triệu USD, đồng bằng sông Hồng: 3.862 dự án và 47.443,2 triệu USD, Đông Nam Bộ: 7.746 dự án và 93.694,2 triệu USD (xem bảng 1). Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến kết quả thu hút FDI vào các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc còn rất khiêm tốn là môi trường đầu tư của các tỉnh còn có nhiều vấn đề bất cập, cần được khắc phục, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tính minh bạch và thủ tục hành chính.

Từ các vấn đề nêu trên, để giúp các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc thu hút FDI thành công cần chú trọng xây dựng và thực thi định hướng và những giải pháp mang tính đột phá về cải thiện môi trường đầu tư. Bài viết tập trung làm rõ ba nội dung chính như sau: Đánh giá tổng quan về môi trường đầu tư tại các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc; Định hướng cải thiện môi trường đầu tư tại các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc; Một số giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tại các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), môi trường thu hút FDI, các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc
Tra cứu bài báo