Thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam: Phân tích quy mô và khuyến nghị đối với khuôn khổ pháp lý

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 24-30
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra 4 điểm tồn tại của thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam: Quy mô ngân sách so với GDP là rất lớn; tăng trưởng thu, chi không ổn định; tốc độ tăng trưởng thu, chi tương đối nhanh; thâm hụt ngân sách lớn và có xu hướng tăng. Bài viết cũng chỉ ra, quy mô ngân sách nhà nước thực ra còn lớn hơn nhiều so với con số được công bố, vì nhiều khoản thu, chi đã không được phản ánh theo đúng quy định của pháp luật hoặc theo bản chất của hoạt động thu chi. Trên cơ sở phân tích này, bài viết khuyến nghị Việt Nam cải cách theo hướng giảm dần quy mô ngân sách, đồng thời khuyến nghị những thay đổi liên quan tới công tác hạch toán nhằm phản ánh đúng hơn quy mô ngân sách nhà nước.
Từ khóa: Ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, sổ xố, trái phiếu
Tra cứu bài báo