Ứng dụng mô hình Miller – Orr để quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp: Nghiên cứu tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 37-40
Tóm tắt: Có thể nói, đối với mỗi doanh nghiệp, sự lưu thông trôi chảy của dòng tiền đảm bảo thành công của mọi quyết định quản trị tài chính. Do đó, hoạt động quản lý ngân quỹ luôn luôn được coi trọng, hướng tới mục tiêu duy trì một mức tồn quỹ phù hợp để đảm bảo khả năng thanh toán, đồng thời, tận dụng tối đa khả năng sinh lời. Để giải quyết bài toán này, các học giả trên thế giới đã đề xuất nhiều mô hình như Baumol, Miller – Orr hay Bernell Stone… nhưng hầu như chưa được ứng dụng tại doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đó, tính đến ngày 31/12/2011, có 166.090 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể và dừng hoạt động do mất khả năng thanh toán [4]. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp đang hoạt động phải rà soát lại kế hoạch sản xuất – kinh doanh, tập trung quản lý dòng tiền bằng các mô hình tiên tiến, khoa học. Nội dung bài viết này mô phỏng cách thức vận dụng mô hình Miller – Orr vào thực tiễn, đồng thời chứng minh tác dụng của mô hình này đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Từ khóa: mô hình Miller- Orr, quản lý ngân quỹ, công ty cổ phần sông Đà Thăng Long
Tra cứu bài báo