Cách thức quản lý của các công ty Nhật Bản: Nhìn từ sự kết hợp yếu tố văn hóa và cơ chế khuyến khích

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 87-94
Tóm tắt: Có rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho sự thành công của các công ty Nhật Bản trong việc quản lý nhân sự cũng như giải thích tại sao người Nhật Bản có năng suất lao động rất cao, và đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi ngay cả đối với chính người Nhật Bản. Một số nghiên cứu thì cho rằng sự thành công đó xuất phát từ vấn đề văn hóa, trong khi một số khác thì cho rằng là do cơ chế khuyến khích người lao động. Xuất phát từ quan điểm về văn hóa người Nhật Bản có một truyền thống lâu đời coi trọng tinh thần tập thể hơn là cá nhân và chính yếu tố văn hóa này là nền tảng để quản lý tốt con người. Tuy nhiên, cơ chế tuyển dụng trọn đời và cơ chế trả lương, thăng tiến theo thâm niên công tác cũng là những yếu tố tạo ra sự khuyến khích hợp lý cho mỗi cá nhân, vừa nâng cao kỹ năng làm việc và vừa nâng cao tinh thần hợp tác. Rõ ràng, cả yếu tố văn hóa và yếu tố tạo động lực khuyến khích đều quan trọng trong việc hình thành lực lượng lao động có tinh thần hợp tác và làm việc hiệu quả. Vấn đề là làm sao có thể kết hợp một cách hợp lý giữa hai yếu tố này để có thể giúp mang lại kết quả như mong muốn từ người lao động. Thông qua bài viết này, nhóm tác giả sẽ đi sâu phân tích về các yếu tố thuộc về văn hóa, các yếu tố khuyến khích cũng như sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố này trong các công ty Nhật Bản, qua đó giúp chúng ta hiểu thêm được sự thành công của họ trong quản lý và hiểu được yếu tố tạo nên tính hiệu quả trong lao động của người Nhật Bản, đồng thời giúp chúng ta có sự so sánh, nhìn nhận và học hỏi để hoàn thiện cách thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả người lao động.
Từ khóa: Công ty Nhật Bản, cơ chế khuyến khích, hiệu quả lao động
Tra cứu bài báo