Đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập hiện nay

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 25-33
Tóm tắt: Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) là để kiểm toán viên (KTV) và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận xem báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, có tuân thủ pháp luật, có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Việc xác định mức trọng yếu là công việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV. Thực tế trong hoạt động kiểm toán BCTC hiện nay của các công ty kiểm toán độc lập, nhất là các công ty kiểm toán quy mô nhỏ, còn có nhiều sai sót trong việc đánh giá mức trọng yếu. Những sai phạm này sẽ có tác động lớn tới kết quả kiểm toán nếu không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu việc đánh giá tính trọng yếu ở cả ba giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán độc lập với hy vọng đề xuất một số ý kiến có tính khả thi trong công tác này.
Từ khóa: Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC, kiểm toán viên, trọng yếu
Tra cứu bài báo