Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản các huyện phía Nam thành phố Hà Nội

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 80-86
Tóm tắt: Nuôi trồng thủy sản những năm gần đây phát triển nhanh chóng, đóng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, sự phát triển tự phát, ít có qui hoạch đang nảy sinh một số vấn đề cần được giải quyết. Nuôi trồng thủy sản của Hà Nội, nhất là các huyện thuộc Hà Tây cũ, cũng đang xuất hiện những vấn đề nêu trên. Bài viết có mục tiêu đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giải quyết một phần những vấn đề của ngành nuôi trồng thủy sản của Thủ đô.
Từ khóa: Phát triển nuôi trồng thủy sản, giải pháp, Hà Nội
Tra cứu bài báo