Giải pháp phát triển vùng rau hữu cơ: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 65-72
Tóm tắt: Rau hữu cơ là sản phẩm sản xuất theo nguyên lý của nông nghiệp hữu cơ, trong đó không dùng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc kích thích tăng trưởng, giống biến đổi gen. Vùng rau hữu cơ Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được hình thành từ năm 2008 đã đạt được hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường rõ nét. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết chỉ rõ các tồn tại (diện tích rau hữu cơ tăng rất ít, hạ tầng yếu kém, tỷ lệ rau hữu cơ bán với giá rau thường còn cao...), nguyên nhân (sản xuất nhỏ lẻ, tận dụng lao động nông nhàn, thu nhập từ rau hữu cơ/tổng thu của hộ thấp, quy mô nhỏ lẻ không khuyến khích được hộ chủ động đầu tư cho sản xuất...) và các yếu tố ảnh hưởng (chủ trương, chính sách; quy hoạch vùng sản xuất; điều kiện và trình độ sản xuất của hộ; thị trường tiêu thụ) đến quá trình phát triển vùng rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong 4 năm qua; từ đó đề xuất các giải pháp phát triển theo hướng bền vững (ban hành chính sách dành riêng cho rau hữu cơ, phê duyệt quy hoạch vùng rau hữu cơ đến năm 2020, thực hiện đầu tư công, chuyển giao khoa học kỹ thuật...).
Từ khóa: Giải pháp phát triển, rau hữu cơ, vùng rau hữu cơ, Lương Sơn, Hòa Bình
Tra cứu bài báo