Hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo nhằm thích ứng với sự phát triển của quảng cáo ở Việt Nam

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 34-38
Tóm tắt: Bài viết nhằm đánh giá những phát triển của thị trường quảng cáo Việt Nam trong thời gian tới; xem xét những thay đổi căn bản của Luật Quảng cáo và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện Luật Quảng cáo và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Với những mục đích đó, bài viết chỉ ra những đặc điểm căn bản của thị trường quảng cáo Việt Nam, những thay đổi chủ yếu của Luật quảng cáo ở sáu khía cạnh bao gồm: phạm vi điều chỉnh, hàng hóa dịch vụ bị cấm quảng cáo, phương tiện quảng cáo, quảng cáo trên báo chí, quảng cáo trên trang thông tin điện tử, quảng cáo trên thiết bị ghi âm và quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Cuối cùng, bài viết đề xuất bốn giải pháp căn bản là: đánh giá lại các điều khoản về quảng cáo, xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn, xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo và hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động quảng cáo.
Từ khóa: Quảng cáo, luật quảng cáo
Tra cứu bài báo