Liên kết đào tạo nguồn nhân lực 7 tỉnh duyên hải miền Trung: Hiện trạng và giải pháp

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 115-121
Tóm tắt: Trong những năm gần đây 7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung (DHMT) gồm Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa (sau đây gọi là Vùng) đã chủ động liên kết để cùng nhau phát triển về mọi mặt. Các địa phương của Vùng đã thành lập Ban điều phối, Quỹ hoạt động, Tổ tư vấn và cam kết nội dung hoạt động vì sự phát triển của Vùng. Thực tế cho thấy, để Vùng phát triển cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho Vùng đóng vai trò quan trọng và cấp bách. Bài viết này tập trung làm rõ cơ sở về liên kết kinh tế, tiềm năng, thế mạnh của Vùng, đồng thời đánh giá thực trạng và đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp để liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho Vùng trong những năm trước mắt và tầm nhìn đến năm 2020.
Từ khóa: Liên kết kinh tế; Nguồn nhân lực; Kinh tế vùng DHMT; Đào tạo nhân lực
Tra cứu bài báo