Lượng giá trị thiệt hại kinh tế gây ra bởi ô nhiễm công nghiệp: Trường hợp khu công nghiệp Sonadezi, Long Thành, tỉnh Đồng Nai

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 3-10
Tóm tắt: Các khu công nghiệp (KCN) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, sự phát triển các KCN đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất thải, đặc biệt là nước thải. Bài viết này có mục đích là lượng giá thiệt hại do ô nhiễm môi trường của KCN Sonadezi gây ra cho một số ngành sản xuất tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2007-2011.
Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, nước thải công nghiệp, lượng giá thiệt hại kinh tế
Tra cứu bài báo