Một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 47-52
Tóm tắt: Thời gian qua, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc. UBND Tỉnh ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, và với quá trình cải cách hành chính, nhất là trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, đã tạo điều kiện cho các DNNVV phát triển. Nhưng nhìn chung, các DNNVV chưa phát triển như mong muốn, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Điều đó đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa để đẩy mạnh phát triển DNNVV trên địa bàn Tỉnh.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Nghệ An
Tra cứu bài báo