Một số vấn đề lý luận về chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 73-79
Tóm tắt: Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận về chuỗi cung ứng, bài viết nghiên cứu và làm sáng rõ những lý luận cơ bản về chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất (CGTRSX). Nghiên cứu đưa ra khái niệm mới về chuỗi cung ứng CGTRSX. Đặc điểm của chuỗi cung ứng CGTRSX được phân tích phù hợp với thực tiễn sản xuất hiện nay. Nội dung nghiên cứu chuỗi cung ứng CGTRSX bao gồm xác định dòng lưu chuyển vật chất, tác nhân tham gia, vị trí, đặc điểm và hoạt động của từng tác nhân. Ngoài ra, bài viết cũng đánh giá hoạt động của từng tác nhân và cho toàn chuỗi. Những lý luận được đề cập sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về chuỗi cung ứng CGTRSX.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng, Tác nhân, Cây giống, Trồng rừng sản xuất; Chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất.
Tra cứu bài báo