Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính của tổng công ty Bưu chính Việt Nam

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 11-16
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của xã hội và sự gia tăng của cạnh tranh, hội nhập, thì khái niệm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng thay đổi. Ngày nay, nó không dừng lại ở tính hữu dụng và tiện lợi của sản phẩm, dịch vụ hay hướng đến mục tiêu giảm thiểu những lãng phí trong quá trình sản xuất, mà nó trở nên linh động theo chủ quan cảm nhận của khách hàng. Bởi vậy việc đánh giá chất lượng cần được đứng trên quan điểm tiêu dùng, lấy hiệu quả tiêu dùng làm tiêu chuẩn chính để đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Bài viết này đề cập đến nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên quan điểm của người tiêu dùng. Với mô hình năm khoảng trống chất lượng của Parasuraman, bài viết phân tích mức độ, hiện trạng bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính của VietnamPost trong thời gian vừa qua, từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính của VietnamPost trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập hiện nay.
Từ khóa: Dịch vụ bưu chính, tổng công ty bưu chính Việt Nam
Tra cứu bài báo