Năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 109-114
Tóm tắt: Trong chiến lược phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) giai đoạn 2010- 2020, một trong những khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành là năng lực của cán bộ quản lý (CBQL). Vai trò của CBQL trong doanh nghiệp thực sự quan trọng vì họ sẽ quyết định trong việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp đi đúng hướng, tạo đà cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trên thực tế, các DNNVV trong ngành chủ yếu hoạt động một cách độc lập, manh mún, tiềm lực kinh tế còn nhiều hạn chế. Nguồn CBQL (bao gồm cả ba cấp: quản lý cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở) của các DNNVV có trình độ đại học chiếm khoảng 80% nhưng chủ yếu là chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành kinh tế còn hạn chế nhất là các kỹ năng quản lý, điều hành còn yếu kém, không được đào tạo bài bản. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng năng lực CBQL của DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam và kết quả đánh giá sẽ là những gợi ý, hỗ trợ cho các DNNVV phát triển nguồn cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành.
Từ khóa: Năng lực, cán bộ quản lý
Tra cứu bài báo