Phát triển bền vững các loại hình trang trại ở Hà Nam

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 60-64
Tóm tắt: Là tỉnh cơ bản thuần nông có vị địa lý thuận lợi, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội -một thị trường lớn về nông sản, thực phẩm- nên Hà Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trang trại. Trong những năm qua, các cấp các ngành của tỉnh Hà Nam đã có nhiều quan tâm, tạo điều kiện về môi trường pháp lý, kinh tế cho kinh tế trang trại Hà Nam phát triển theo hướng bền vững, góp phần căn bản trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới. Với sự ổn định về số lượng, cơ cấu, quy mô, nguồn lực và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh đã xuất hiện một số loại hình trang trại có tính bền vững cao, đáp ứng cơ bản quá trình hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, xét trên bình diện chung của cả tỉnh, sự phát triển của các loại hình trang trại ở Hà Nam vẫn còn một số mặt thiếu tính bền vững cần được giải quyết. Trong khuôn khổ bài viết tập trung đánh giá thực trạng về sự phát triển bền vững đó, đồng thời đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao tính bền vững của các loại hình trang trại ở Hà Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Phát triển bền vững, Hà Nam, trang trại, kinh tế trang trại
Tra cứu bài báo