Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong các hợp tác xã hiện nay

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 122-132
Tóm tắt: Nguồn nhân lực HTX là nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của các HTX. Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể có vai trò đáng kể trong nền kinh tế quốc dân nhưng bộc lộ nhiều yếu kém, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2012). Với mục tiêu tìm hiểu chất lượng thực tế nguồn nhân lực trong các HTX hiện nay, bài viết đã chỉ ra được nhân lực có chất lượng cao ở HTX không nhiều (27 người chiếm tỷ lệ 5,4%), những nhân lực này chủ yếu ở miền Bắc, thuộc các HTX công nghiệp xây dựng và là cán bộ quản lý trong các HTX. Số lượng nhân lực đạt chất lượng là 140 người chiếm tỷ lệ 28% chủ yếu ở miền Bắc, thuộc các HTX thương mại, dịch vụ và là cán bộ quản lý trong các HTX. Nhân lực chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng là 333 người chiếm tỷ lệ cao 66,6% chủ yếu ở miền Trung và miền Nam, thuộc các HTX nông nghiệp và là lao động, xã viên trong các HTX. Qua thực trạng yếu kém về chất lượng nguồn nhân lực HTX, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX, giúp các HTX cải thiện nguồn lực con người, tạo điều kiện cho sự phát triển HTX.
Từ khóa: Hợp tác xã, nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực
Tra cứu bài báo