Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 39-46
Tóm tắt: Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An đã có nhiều sự thay đổi nhờ sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong bổi cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, các DN cả nước nói chung và các DN Nghệ An nói riêng đã và đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Để làm rõ tình hình hoạt động các DN Nghệ An, tác giả giới thiệu bức tranh tổng quát về thực trạng hoạt động của DN Nghệ An, về những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và các nguyên nhân cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại cho các DN Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Doanh nghiệp Nghệ An
Tra cứu bài báo