Ước lượng đường cầu mức sẵn lòng chi trả của du khách trong việc xác định giá vé vào cửa vườn quốc gia Cúc Phương

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 17-24
Tóm tắt: Vườn Quốc Gia (VQG) là nguồn tài nguyên kép cho việc bảo tồn sự đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái, tuy nhiên trong thời gian qua việc khai thác chưa thực sự hiệu quả. Bài viết sử dụng phương pháp ước lượng đường cầu mức sẵn lòng chi trả của du khách để xác định một mức giá vé vào cửa VQG hợp lý nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, tạo nguồn thu cho VQG.
Từ khóa: Ước lượng đường cầu, mức sẵn lòng chi trả, xác định giá vé
Tra cứu bài báo