Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Nghệ An trong xu thế phát triển và hội nhập: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 95-102
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, khái niệm văn hoá doanh nghiệp (VHDN) ngày càng được sử dụng phổ biến. Vấn đề văn hóa doanh nghiệp đã và đang được nhắc đến như một“tiêu chí” khi bàn về doanh nghiệp. Ở Nghệ An, doanh nghiệp bắt đầu quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình, thậm chí nhiều doanh nghiệp không tiếc tiền thuê tư vấn nước ngoài về hoạch định văn hóa doanh nghiệp cho công ty mình. Bài viết này dựa trên cơ sở điều tra khảo sát thực tiễn từ 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm khái quát thực trạng VHDN hiện nay, đồng thời khuyến nghị một số vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và phát triển VHDN Nghệ An trong những năm tiếp theo.
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An
Tra cứu bài báo