Vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội 2012, triển vọng 2013

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 17-22
Tóm tắt: Năm 2012 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước vẫn chịu tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội liên quan đến lao động, việc làm và an sinh xã hội không đạt so với kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy, nhờ sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhất là thực hiện các biện pháp thắt chặt tài chính, tiền tệ nhằm kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, nên tình hình lao động, việc làm và an sinh xã hội năm 2012 có những yếu tố tích cực. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn và triển vọng năm 2013 cũng chưa thể dễ ràng vượt qua nếu không có những giải pháp mạnh và đồng bộ hơn hướng vào tăng trưởng hợp lý và tái cấu trúc nền kinh tế, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn chặt tái lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.
Từ khóa: lao động, việc làm, an sinh xã hội, Bộ luật lao động (năm 2012), Nghị quyết số 15-NQ/TW.
Tra cứu bài báo