Các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 74-77
Tóm tắt: Mục đích của bài viết này là đánh giá thực trạng tình hình tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới hơn nữa cơ chế hoạt động và tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung và các trường trực thuộc Bộ GD và ĐT nói riêng.
Từ khóa: Đơn vị sự nghiệp công lập, Tự chủ tài chính, Đổi mới cơ chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ
Tra cứu bài báo