Nghiên cứu các nhân tố tác động đến xu hướng mua sắm của khách hàng tại kênh bán lẻ hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 66-73
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển kinh tế, thu nhập người dân được cải thiện, mức sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu mua sắm tại kênh bán lẻ hiện đại ngày nay đã trở thành xu hướng lựa chọn của đa số người tiêu dùng. Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến xu hướng mua sắm tại kênh bán lẻ hiện đại ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 267 khách hàng, sử dụng hai phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng với các kỹ thuật phân tích thang đo hệ số tin cậy của các thành phần và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến xu hướng mua sắm tại kênh bán lẻ hiện đại bao gồm chủng loại và chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa, vị trí của kênh bán lẻ hiện đại, trưng bày hàng hóa, chương trình khuyến mãi, và thái độ phục vụ của nhân viên. Mỗi nhân tố có mức động khác nhau, trong đó nhân tố vị trí có mức độ ảnh hưởng cao nhất, kế đến là nhân tố giá cả. Nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị đến các nhà kinh doanh kênh bán lẻ hiện đại ở TP.HCM.
Từ khóa: Kênh bán lẻ hiện đại TP.HCM, xu hướng mua sắm của khách hàng
Tra cứu bài báo