Nhận thức về vai trò sở hữu nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 48-56
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tồn tại đa dạng nhiều hình thức sở hữu. Trong số các hình thức đó, sở hữu nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng để bảo đảm chức năng kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa và ở mức độ lớn hơn, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Bài viết sẽ đưa ra cách hiểu rõ ràng và tổng hợp hơn về các khía cạnh khác nhau của vai trò sở hữu nhà nước nhằm có giải pháp phát huy phù hợp và tránh tình trạng quá chú trong đến các lực lượng đại diện đối với hình thức sở hữu này dẫn đến làm giảm vai trò của sở hữu nhà nước.
Từ khóa: vai trò, sở hữu nhà nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Tra cứu bài báo