Đánh giá hiệu quả kinh tế phân tích chi phí- Lợi ích theo phương án lựa chọn của việc sử dụng nhiên liệu trấu để sản xuất năng lượng nhiệt- điện ở Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 58-61
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để so sánh hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế của hai kịch bản không sử dụng/ và sử dụng trấu làm nhiên liệu sản xuất năng lượng tái tạo tạo (nhiệt – điện) tại Việt Nam. Nghiên cứu không chỉ dừng lại dưới góc độ của nhà đầu tư mà còn tập trung xem xét việc sử dụng trấu như là nguồn nhiên liệu tái tạo đem lại hiệu quả cho xã hội và môi trường, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng thiếu năng lượng hiện nay ở Việt Nam, tận dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu trấu sẵn có ở Việt Nam.
Từ khóa: Trấu, Nhiên liệu tái tạo, năng lượng, môi trường, phân tích chi phí - lợi ích
Tra cứu bài báo