Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh tra kinh tế của thanh tra chính phủ: Thực trạng vấn đề

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 117-120
Tóm tắt: Thanh tra kinh tế (TTKT) là hoạt động thường xuyên, quan trọng, là một khâu không thể thiếu trong chu trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Hoạt động TTKT góp phần thực hiện thành công các chính sách, mục tiêu kinh tế của nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ của mình TTKT cần đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và trình độ cao. Bài viết này phân tích khái quát tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TTKT thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) trong những năm 2009-2012, chỉ ra những thành tựu và những bất cập cần hoàn thiện để góp phần xây dựng đội ngũ TTKT của TTCP những năm tới.
Từ khóa: Thanh tra kinh tế, thanh tra chính phủ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị
Tra cứu bài báo