Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị cho năm 2013 và các năm tiếp theo

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 3-10
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát năm 2013 được Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô; kiềm chế lạm phát ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. Đây là mục tiêu kép, phản ánh quyết tâm của Việt Nam kiên trì chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo tăng trưởng lâu dài, bền vững. Mặc dù năm 2013 được đánh giá còn nhiều khó khăn với Việt Nam do nợ xấu ngân hàng ở Việt Nam lớn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) còn khó khăn… nhưng cũng có những thuận lợi như sự đồng thuận với mục tiêu vĩ mô của Chính phủ, niềm tin của nhà đầu tư về ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam đang tăng lên, các chính sách của Chính phủ sẽ tiếp tục tác động tích cực trong thời gian tới và nguồn lực cho tăng trưởng vẫn còn… là nhân tố góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Nếu Chính phủ tận dụng những lợi thế này để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tiếp tục tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả,…thì nền kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ đi vào ổn định, bền vững.
Từ khóa: Ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao hơn, kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu
Tra cứu bài báo