Năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và những vấn đề đặt nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 62-67
Tóm tắt: Trong điều kiện hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam từng phải đối mặt với rất nhiều bài học đắt giá trên thị trường quốc tế cũng như mất khá nhiều thị phần ngay tại thị trường trong nước. Năng lực của doanh nghiệp Viêt Nam hiện nay còn thấp làm cho khả năng cạnh tranh quốc gia của Việt Nam thấp và những năm gần đây có xu hướng giảm. Bài viết này khái quát lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị một số vấn đề nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh Việt Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa: Năng lực doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo