Nghiên cứu kế toán thuê tài sản theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và theo Chuẩn lực kế toán quốc tế (IAS)

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 54-57
Tóm tắt: Hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra rộng khắp trên phạm vi toàn cầu đã thu hẹp khoảng cách không gian cũng như thời gian và ngày càng nhiều công ty đa quốc gia tham gia tích cực trong xu thế toàn cầu hóa. Sự dịch chuyển đầu tư từ quốc gia này sang quốc gia khác đã và đang trở nên phổ biến, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ và sự phụ thuộc chặt chẽ vào thị trường vốn quốc tế ngày càng mở rộng đã làm thay đổi thông lệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực trong đó có kế toán. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, hệ thống kế toán trên thế giới cũng đã có những thay đổi lớn mang tính quốc tế trong thời gian qua nhằm tạo ra một hệ thống kế toán thống nhất toàn cầu với chất lượng cao và đây là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã và đang đổi mới hệ thống kế toán nhằm hòa hợp và hội tụ với thông lệ kế toán quốc tế; Việt Nam đã ban hành 26 Chuẩn mực Kế toán và được các tổ chức quốc tế đánh giá có tính hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có những sự khác biệt khá lớn ở một vài Chuẩn mực Kế toán cụ thể, ví dụ giữa Chuẩn mực Kế toán Việt Nam Số 06 và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế Số 17 về kế toán thuê tài sản. Do vậy, bài viết sẽ tiến hành so sánh hai Chuẩn mực Kế toán này để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) Số 06 góp phần thúc đẩy tiến trình hòa hợp và hội tụ hệ thống kế toán Việt Nam với thông lệ kế toán quốc tế.
Từ khóa: Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, Kế toán thuê tài sản
Tra cứu bài báo