Nghiên cứu kỳ vọng của khách hàng đối với dịch vụ Mobile Data của VNPT tại Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 97-102
Tóm tắt: Ngành công nghiệp viễn thông Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các dịch vụ dữ liệu nội dung trên di động (mobile data) được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu của ngành vẫn chưa phát triển đột phá như kỳ vọng. Cho đến nay, rất ít các nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu về thói quen sử dụng các dịch vụ mobile data của khách hàng di động, nghiên cứu này tập trung vào tìm hiểu các thói quen sử dụng dịch vụ của khách hàng thông qua nghiên cứu khảo sát. Kết quả cho thấy những xu hướng tích cực về việc sử dụng rộng rãi hơn các dịch vụ này tại Việt Nam. Giá cả, sự tiện ích và tính sẵn sàng đáp ứng của dịch vụ được xác định là các yếu tố quan trọng kích cầu sử dụng các dịch vụ mobile data tại Việt Nam.
Từ khóa: Mobile Data, thói quen sử dụng dịch vụ, dịch vụ dữ liệu nội dung, ngành công nghiệp nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ viễn thông Việt Nam
Tra cứu bài báo