Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật trong công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 20-25
Tóm tắt: Phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn đang là vấn đề đặt ra với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trung Quốc là nước có những thành công trong việc mở mang phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn. Điều đó đã đem lại những kết quả tích cực với sản xuất cũng như nâng cao chất lượng đời sống dân cư nông thôn Trung Quốc. Bài viết tập trung nghiên cứu một số vấn đề trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật trong công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo với Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa và xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước hiện nay.
Từ khóa: Cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, nông nghiệp, nông thôn, Trung Quốc
Tra cứu bài báo