Phát triển nguồn nhân lực cho sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 107-116
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Sở thông qua thu thập, điều tra số liệu, phỏng vấn các nhà lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong Sở, để thấy được: Điểm mạnh, điểm yếu của nguồn nhân lực;Hiệu quả của các chính sách phát triển nguồn nhân lực mà Sở đang áp dụng. Từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Sở trong thời gian tới như: Hoàn thiện chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng nhân lực, đánh giá, đề bạt cán bộ và chính sách đào tạo nhân lực...
Từ khóa: Nguồn nhân lực, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Yên
Tra cứu bài báo