Quản trị đại học: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 121-128
Tóm tắt: Giáo dục đại học có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng; hệ thống các trường đại học trên thế giới, đặc biệt là các trường đại học danh tiếng, luôn luôn tiêu biểu cho các đỉnh cao của trí tuệ loài người, nhân tố quyết định sự phát triển khoa học- công nghệ, văn hoá và xã hội. Chính phủ Việt Nam đã xác định “Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, giáo dục đại học nước ta phải đổi mới một cách mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện”1. Nhằm thực hiện mục tiêu và phương hướng đổi mới đó, trong điều kiện có những chuyến biến mạnh mẽ trong thời gian gần đây trong giáo dục đại học, khi các trường đại học được trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm, thì vấn đề quản trị trường đại học sẽ là vấn đề sống còn giúp các trường tiếp tục tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, chưa có sự phân định rõ ràng giữa quản trị và quản lý trường đại học, mô hình quản trị đại học vẫn theo mô hình của cách đây 20-30 năm đã bộc lộ nhiều điểm thiếu và yếu, việc quản trị đại như thế nào trong bối cảnh mới vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ. Bài viết này tập trung phân tích mô hình quản trị đại học tại Australia và Mỹ, từ đó có những kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam nhằm hướng đến phát triển một mô hình quản trị đại học chuyên nghiệp và hiệu quả.
Từ khóa: Giáo dục đại học, Quản lý, Quản trị, Quản trị đại học
Tra cứu bài báo