Tác động của đặc điểm hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động công ty: Minh chứng từ Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 68-75
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích đo lường tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị (HĐQT) đến hiệu quả hoạt động công ty ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành viên nữ trong HĐQT, quyền kiêm nhiệm và trình độ học vấn của HĐQT tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động công ty. Ngoài ra, hiệu quả hoạt động công ty sẽ giảm khi quy mô HĐQT và tỷ lệ sở hữu vốn của HĐQT gia tăng. Không những vậy, tỷ lệ sở hữu vốn của HĐQT có mối quan hệ phi tuyến với hiệu quả hoạt động công ty. Tuy nhiên, kết quả tác động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành đến hiệu quả hoạt động công ty vẫn chưa thể kết luận.
Từ khóa: Quản trị công ty, đặc điểm HĐQT, quyền sở hữu vốn, cấu trúc HĐQT
Tra cứu bài báo